GLĚDAJŚO! Nowy! Firefox za iOS 17.0 jo wujšeł! Ześěgniśo jen z
App Store a wužywajśo jen dolnoserbski!

Webwobglědowak Firefox za iOS dolnoserbski

Co jo Firefox za iOS?

Firefox za iOS jo tak pomjenjony browser, wobglědowak, za mobilne rědy ako smartfony a tablety, to jo program, z kótarymž móžośo se internetne boki na iPhone, iPad a iPod touch woglědaś. Wón jo pendant k Mozilla Firefox za Desktop a Mozilla Firefox za Android. Firefox za iOS jo, ako jogo mě južo zwuraznja, za źěłowy system iOS wót Apple iOS programěrowany. Firefox za iOS pomina se nanejmjenjej iOS 8.2, ale za wužywanje priwatnych woknow jo iOS 9.0 trěbny.

Firefox za iOS móžo historiju, rejtarki, gronidła a cytańske znamjenja z drugimi rědami iOS, z Firefox za desktop a z Firefox za Android synchronizěrowaś.

Wersija 1.1 Firefox za iOS, kótaraž jo 29. nowembra 2015 wujšła, jo prědna wersija toś togo programa była, kótaraž wopśimujo dolnoserbski (a górnoserbski) pśełožk. Z tym słušatej wobej rěcy k prědnim rěcam, w kótarychž se Firefox za iOS wužywa.

Oficielne websedło za Firefox za iOS jo https://www.mozilla.org/dsb/firefox/ios/. Na camp-firefox.de namakajośo nimskorěcny forum: Firefox für iOS (pódforum FIREFOX FÜR MOBILGERÄTE (WIE SMARTPHONES UND TABLETS) --> Firefox für iOS).